ਵਾਹੁ ੴ  ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ  ੴ ਵਾਹੁ
Home
your main content PDF Print Email


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ

 

 

ਅਰਦਾਸ ਬਾਰ੍ਹਵੇ ਜਾਮੇ ਤਕੱ ਕਰਨਦਾ ਹੁਕਮ

 

ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ :-  MP3 38A